Tất cả bài viết

Bệnh vàng lá hoa hồng và cách xử lý

Docneem chia cây làm 2 loại bệnh, bệnh từ rễ và bệnh từ tán. Tuy nhiên, có một số nguyên nhân lại khiến cây mắc...

Kinh nghiệm chọn giống hoa hồng

Trên các hội hồng, người mới chơi thường hay vào hỏi "mua giống nào bây giờ", "giữa hai cây này nên chọn cây nào hỡi...